VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY (dále jen VSP)


I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v Internetovém obchodě Domácí-Elektro.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka).

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Rozměry, složení a ostatní údaje uvedené na webových stránkách Domácí-Elektro.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

Firma AmiNet s.r.o. a jí provozovaný internetový obchod Domácí-Elektro.cz, se zavazuje, že svým odběratelům budou dodávat jen zboží, které je v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.


III. Místo plnění

Místem plnění je místo, kde prodávající, předá zboží dopravci – přepravní firmě.


IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

  1. Objednávka je kupní smlouvou, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva vzniká okamžikem odesláním objednávky kupujícím.
  2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.
  3. Po doručení objednávky je automaticky vygenerováno její potvrzení, které je automaticky elektronicky odesláno na adresu kupujícího.
  4. Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží  v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladu.
  5. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.
  6. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky, platnost objednávky bez dalšího zaniká.
  7. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že objednané zboží je v nižší hodnotě než 200,- Kč s DPH.

 
V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách Domácí-Elektro.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen způsobených změnou ceny v průběhu dne, chybou administrátora, elektronického systému apod. V případě chyby v ceně, bude zákazník o tomto stavu informován před odesláním objednávky. Zboží mu poté bude odesláno pouze v případě, že se změnenou cenou souhlasí.

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).


VI. Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Dodací lhůta je do následujícího pracovního dne od potvrzené expedice ze strany dodavatele.
V případě, že objednané zboží nebude možné dodat do 14-ti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

3. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

4. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

5. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.
a) V případě, že kupující nechce po prodávajícím aby tento opětovně zaslal objednané zboží, je v takovém případě kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené přepravou zboží kupujícímu.
b) V případě, že kupující požaduje po prodávajícím aby tento opětovně zaslal objednané zboží, uhradí kupující prodávajícímu:
- v případě, že jde o zásilku s fakturovanou částkou za zboží ve výši do 5000,- Kč vč. DPH, zaplatí kupující vždy 120,-Kč za každé opětovné zaslání,
- v případě, že jde o zásilku s fakturovanou částkou za zboží ve výši nad 5000,- Kč vč. DPH, zaplatí kupující vždy 240,- Kč za každé opětovné zaslání.

6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu: 
a) při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,
b) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce.

7. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

8. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, která zároveň slouží jako záruční list.

9. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

10. Pokud povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky (blíže článek IV. těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 10-ti pracovních dnů od zrušení objednávky  nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.
 
 
VII. Dopravní podmínky a poštovné

  Cena dopravy a způsoby úhrad zboží v rámci České republiky  

Cena objednávky, bez dopravy, musí být minimálně 200,-Kč vč. DPH

Zásilky jsou expedovány Českou poštou jako balík do ruky s doručením až do domu!!!
Objednané zboží dodáváme do 24 hodin od potvrzené expedice a to AŽ NA MÍSTO URČENÍ!!!
Pokud nebudete na udané adrese k zastižení, můžete zboží vyzvednout na nejbližší poště. POZOR - doba uložení na poště je 7 kalendářních dnů.


Cena dopravného a balného:
- dopravné a balné .................. 120,- Kč
-
 nákup nad 5.000,-Kč vč. DPH .... doprava ZDARMA
-
 osobní odběr, podmínkou je platba předem na účet. Vzhledem k nesouhlasu s fašistickou EET hotovost nepřijímáme.... doprava ZDARMA

Platba za zboží:
- platba DOBÍRKOU ............ platí se hotově při převzetí zásilky
- platba BANKOU předem .... platí se předem na bankovní účet prodávajícího.
                                              Zboží se expeduje po připsání částky na účet. 
                                              Pro platby nad 10.000,-Kč vč. DPH je platba bankou předem povinná.

Jesliže u nás jednou nakoupíte, přiřadíme Vám trvalou 3% slevu na všechny Vaše budoucí nákupy.
Po zaplacení prvního objednaného zboží Vám bude přidělena sleva 3% na zboží, které nabízíme v našem obchodě a které si kdy u nás v budoucnu zakoupíte !!!

Dodací lhůta je do následujícího pracovního dne od potvrzení expedice ze strany dodavatele. V případě, že dodávka zboží by měla být delší než 14 dnů, budeme Vás o tomto informovat. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.
V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!

Prodávající si vyhrazuje právo zaslat zboží i jinou přepravní společností. Výše poštovného bude zachováno.

  Cena dopravy a způsoby úhrad zboží v rámci Slovenské republiky 

Všechny zásilky jsou expedovány Slovenskou poštou.

Platba probíhá zásadně BANKOU předem

Cena dopravního a balného    ..................... 300,- Kč
Neplatí zde poštovné zdarma při nákupu nad 5.000,-Kč.
Zboží se expeduje po připsání příslušné částky na náš účet. Veškeré bankovní poplatky hradí kupující !!!!
Při zadávání příkazu si ověřte, že přesně ta částka, která je uvedena na faktuře bude připsána na účet dodavatele. Pokud tomu tak nebude, budete vyzváni k doplacení příslušné částky.

!!! Po odeslání objednávky NIC NEPLAŤTE a vyčkejte na potvrzení dostupnosti zboží, které Vám bude zasláno na Váš e-mail do 24 hodin od objednání (v pracovní dny) !!!
Současně Vám zašleme podklady k platbě v Eurech pro platbu v rámci Slovenska na náš slovenský účet vedený u Poštové banky.

V případě nedodržení výše uvedených ustanovení a následnému příp. vracení uhrazené částky na Váš účet, popř. doplacení částky na účet dodavatele, hradíte jako odběratel veškeré bankovní poplatky s platbou spojené.

Jesliže u nás jednou nakoupíte, přiřadíme Vám trvalou 3% slevu na všechny Vaše budoucí nákupy.
Po zaplacení prvního objednaného zboží Vám bude přidělena sleva 3% na zboží, které nabízíme v našem obchodě a které si kdy u nás v budoucnu zakoupíte !!!


Dodací lhůta je 3-10 od expedice zboží. V případě, že dodávka zboží by měla být delší, budeme Vás o tomto informovat. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.

V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! 

Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že tato splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena k zásilce.


Jak je to s DPH ?
Zboží je do Slovenské republiky dodáno za ceny v Kč s DPH.

Pokud má být dodávka zboží uskutečněna bez DPH, je nezbytně nutné splnit následující podmínky:

1.
 při objednání zboží musíte napsat do poznámky, že chcete dodat zboží za cenu bez DPH, popř. musíte tuto skutečnost ihned poslat na e-mail info(zavináč)domaci-Elektro.cz !!!
2. ve Vaší registraci musíte uvést své DIČ (bez uvedení proběhne expedice vždy za cenu s DPH)
3. je nutné správnost DIČ doložit kopií registrace u příslušného finančního úřadu na Slovensku zasláním v digitální podobě na náš e-mail info(zavináč)domaci-Elektro.cz 

Nesplněním kterékoliv z podmínek není možná expedice za ceny bez DPH (a je provedena expedice za plnou cenu s DPH). Při případném vracení DPH platí kupující veškeré bankovní poplatky spojené s touto transakcí.


VIII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

a) Kupující má právo do 14 dnů od od převzetí zboží odstoupit od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) 
Toto neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího.
Dále toto neplatí pokud si zboží zakoupila firma (na IČ).

b) Požadavky pro úspěšné uplatnění práva odstoupení od smlouvy:
- výrobek, jehož charakter to vylučuje nesmí být použitý (např. kupujícím vyzkoušené kosmetické přípravky apod.). Pokud má výrobek hygienický obal, nesmí být tento obal porušen.
- pokud je výrobek nekompletní, poškozený, nebo jeví známky použití, má prodávající nárok na náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
- výrobek se vrací nejlépe společně s dokladem o koupi,
- výrobek se vrací včetně původního obalu, který by měl být co možná nejméně poškozený (tedy ve stavu odpovídajícím jeho běžnému porušení při vybalování věci z tohoto obalu),
- o vrácení nás informujte nejlépe písemnou formou, která nejlépe zajišťuje prokazatelnost projevu vůle odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny; kontaktní e-mail: info(zavináč)ronic-czech.cz
- v odstoupení od smlouvy uveďte vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt)
- zboží neposílejte na dobírku, nebylo by přijato; doporučujeme Vám zboží pojistit.
- zboží posílejte nejlépe v dalším vhodném (pevném) obalu a zajištěné tak, aby nedošlo k poškození během přepravy.
- zboží uveďte pokud možno do původního stavu. Předejdete tak možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
- náklady na doručení zboží zpět hradí kupující.


Zaplacené finanční prostředky budou vráceny na bankovní účet nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení zboží zpět na naši adresu, popřípadě doložíte, že zboží nám bylo odesláno.

c) Pokud hodnota vraceného zboží byla snížena (zejména poškození, zjevné opotřebení, chybějící příslušenství, případně následky použití jako je prach ve vysavači, vousy v zastřihovači apod.), má sice zákazník také nárok na vrácení zboží ve 14-denní lhůtě, ale prodávající je oprávněn vrácenou kupní cenu ponížit o tomu odpovídající přiměřenou částku. Neboli prodávající je povinen v tomto případě zboží také vzít zpět, ale hodnota, o kterou byla snížena hodnota nového výrobku, bude odečtena od vrácené částky za zboží.

d) Částka za vrácené zboží bude vždy navíc ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikli přepravou zboží k zákazníkovi.

e) Zboží, které nebude splňovat podmínky uvedené v odstavci b) a nelze jej tedy prodat jako nové, uložíme na naší provozovně. Spotřebitel bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou a bude s ním dohodnut další postup dle ustanovení jež je uvedeno v odst. c).

f)  Ve 14-ti denní lhůtě nelze vrátit použité zboží intimní povahy z hygienických důvodů. Nelze vrátit zboží, které má porušený hygienický obal.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde:  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


IX. Záruční podmínky

a) Délka záruky na prodávané zboží je uvedena v záručním listě nebo na faktuře.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. 
Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

c) Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího:
   AmiNet s.r.o.
   696 71  Blatnice p. sv. Antonínkem 119
   e-mail:
info@domaci-elektro.cz
  
mobil: 
731 495 804 nebo 605 271 393

d) Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.

e) K reklamovanému zboží je nutné přiložit doklad o nákupu – fakturu a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží by mělo být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní.

f) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

g) Detailněji řeší postup reklamace náš závazný
reklamační řád.

h) Při nákupu zboží "na firmu" (s IČ) se obchodní vztahy řídí Obchodním zákonínkem. Záruka na zboží je poskytována v délce 12 měsíců.

X. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 
- Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@domaci-elektro.cz  
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
- Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. 
- U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
- Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
- Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
- Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
- V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
- Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
 

XI. Ochrana osobních údaů
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde http://www.domaci-elektro.cz/a-ochrana-osobnich-udaju  

XII. Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. Při poškození zásilky neprodleně kontaktujte přepravce (Česká pošta, PPL) a vyžádejte si sepsání Zápisu o škodě.

XIII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Domaci-Elektro.cz v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. 
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.Platnost: od 25.5.2018 do odvolání