REKLAMAČNÍ ŘÁD


1. Všeobecná ustanovení


a) Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

b) Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako dodací a záruční list, pokud tento není přibalený a potvrzený u zboží již od výrobce, datum spotřeby je uveden na výrobcích. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

c) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, pokud nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, opotřebením nebo působením jiných nestandardních jevů. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace s doklady, vztahujícími se ke zboží.


2. Způsob podání reklamace

a) V případě reklamace nás nejprve informujte na e-mail info(zavináč)domaci-elektro.cz
obratem od nás dostanete informace jak postupovat.
Kupující je v e-mailu povinen uvést:
- číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v informačním e-mailu při objednání zboží a nebo je uvedeno ve výpisu objednávek na
www.Domaci-Elektro.cz po přihlášení,
- co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů,

b) Reklamované zboží se poté zasílá buď na adresu prodávajícího:
    
AmiNet s.r.o.
    696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 119
    a to poštou (služba obchodní balík) nebo na adresu, kterou prodávající určí.

c) Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.

d) K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu potvrzujícího nákup zboží a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje.

e) Reklamované zboží musí být ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho poškození při přepravě a manipulaci. Zboží nezasílejte na dobírku, nebylo by přijato. Balík si pojistěte.


3. Povinnost prodávajícího

a) O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, potřebná k odbornému posouzení vady. O výsledku vyrozumí reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu odstranit.

Je-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu výrobku, nebo týká-li se vada jen součásti výrobku, výměnu součásti.

Požádá-li kupující o výměnu výrobku a je to úměrné vzhledem k povaze vady, avšak z objektivních důvodů takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit
a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže výrobek řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující nárok na výměnu výrobku nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání řádnému užívání výrobku, má kupující právo na výměnu výrobku, přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo může od smlouvy odstoupit.


4. Definice některých pojmů reklamačního řízení

Přiměřenou slevou z ceny výrobku se rozumí sleva, která percentuálně odpovídá snížení užitné hodnoty výrobku v důsledku vady.

Odstoupení od smlouvy je úkon kupujícího, po němž má kupující nárok na vrácení obvyklé kupní ceny oproti vrácení výrobku, přičemž výše vracené částky může být snížena v případě nadměrného opotřebení výrobku.

Výměnou výrobku se rozumí poskytnutí nového výrobku stejného druhu oproti vrácení výrobku kupujícím.

Úměrnost požadavku na výměnu výrobku je dána, pokud by vzhledem k charakteru vady nebyla oprava výrobku ekonomická, což posuzuje prodávající.

Právo volby je možnost kupujícího zvolit některý z nároků, které jsou dány pro konkrétní druh vady (oprava, sleva, výměna výrobku, odstoupení od smlouvy), přičemž jakmile kupující volbu učiní, nemůže ji jednostranně změnit.

Opětovným vyskytnutím vady po opravě se rozumí situace, kdy se u výrobku potřetí vyskytne shodná vada, na níž se vztahuje záruka.

Větším počtem vad se rozumí situace, kdy se u výrobku vyskytnou nezávisle na sobě tři různé vady, na něž se vztahuje záruka.


5. Rozpor s kupní smlouvou - § 616 Občasnkého zákoníku

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.4)

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
4)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží.


6. Závěrečná ustanovení


Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 1. 2014. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

 

 

 

 

 

optimalizace PageRank.cz